GASS

I et batteri vil platene alltid avgi små mengder hydrogen og oksygen selv når batteriet står lagret. Blandingen av oksygen og hydrogen kalles knallgass og er meget eksplosivt. Selv en liten gnist er nok til å antenne denne.Risikoen for eksplosjon, er størst under og umiddelbart etter lading.Rør aldri koblingene før lade strømmen er brutt, slik at faren for gnistdannelse reduseres til et minimum.Husk at knallgass er lettere enn luft. Den vil dermed stige og det kan dannes lommer av knallgass inne i batteriet.

SYRE

Syren i batteriet er sterkt etsende, og angriper klær,tre, metall og lakk. Vær derfor oppmerksom på at for høyt væskenivå kan forårsake syresøl som lett kan gjøre skade på omliggende metalldeler. Hold aldri syremåler over lakk eller klær ved måling av syrevekt, og unngå syresprut på bar hud.